Hiện nay do nhu cầu sử dụng tấm lợp AC hạn chế, sự cạnh tranh của các cơ sở sản xuất tấm lợp AC trên thị trường toàn miền Bắc rất khốc liệt, các đơn vị sản xuất đã hạ giá bán tranh giành thị phần.

Để tăng sức cạnh tranh, đảm bảo cho công tác tiêu thụ sản phẩm, ổn định việc làm cho cán bộ công nhân công ty; Ban Tổng Giám Đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị công ty phê duyệt giảm giá bán tấm lợp AC sản xuất tại XN tấm lợp Đông Anh Hà Nội như sau:

1,Tấm sóng, tấm phẳng kích thức chiều dài: 1.520mm và 1.800mm giảm 600 đồng/tấm;

2,Tấm sóng, tấm phẳng kích thước chiều dài: 3.000mm giảm 1.200 đồng/tấm;

3,Úp nóc: giảm 200 đồng/viên.

(Đơn giá bán cụ thể như sau ( Đã bao gồm thuế GTGT 10%)

TT Tên hàng hóa, quy cách Loại ĐVT Số lượng Đơn giá

(VNĐ)

01 Tấm lợp AC, kích thước:

1520mm  x  910mm ± (10)mm x 5mm + (0,5mm) – (0,3mm)

A (loại 1) Tấm 01 46.900
B1 (loại 2) Tấm 01 42.400
B2 (loại 2) Tấm 01 41.400
C (loại 3) Tấm 01 38.900
02 Tấm lợp AC, kích thước:

1.800mm  x  910mm ± (10)mm x 5mm + (0,5mm) – (0,3mm)

A (loại 1) Tấm 01 56.900
B1 (loại 2) Tấm 01 52.400
B2 (loại 2) Tấm 01 51.400
C (loại 3) Tấm 01 43.400
03 Tấm lợp AC, kích thước:

3.000mm  x  910mm ± (10)mm x 5mm + (0,5mm) – (0,3mm)

A (loại 1) Tấm 01 96.300
B1 (loại 2) Tấm 01 37.900
04 Tấm lợp AC phẳng kích thước:

1520mm  x  1.080mm ± (10)mm x 5mm + (0,5mm) – (0,3mm)

A (loại 1) Tấm 01 49.600
B1 (loại 2) Tấm 01 45.200
05

 

Tấm lợp AC phẳng kích thước:

1520mm  x  1.080mm ± (10)mm x 5mm + (0,5mm) – (0,3mm)

A (loại 1) Tấm 01 99.300
B1 (loại 2) Tấm 01 90.900
06 Úp nóc A (loại 1) Viên 01 12.600

Thời gian thực hiện: từ ngày 12 tháng 12 năm 2017.

Ban Tổng Giám Đốc công ty kính trình Hội đồng quản trị phê duyệt

 

Nơi nhận:

–   HĐQT;

–   Lưu phòng KD-TT

T/M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

                                  (Đã ký)