Báo giá áp dung từ ngày 18/04/2023

Tấm lợp Sóng loại A 1.520mm  x  910mm: 49.600đ

Tấm lợp Sóng 1.800mm  x  910mm: 59.700 đ

Tấm lợp Sóng 3.000mm  x  910mm: 107.700 đ

Tấm Phẳng loại A1520mm  x  1.080mm: 52.300đ

Tấm Phẳng 3000mm  x  1.080mm: 104.700 đ

Úp nóc: 12.900đ

Ngói Màu : 27.000 đ / tấm

Ngói Màu

 

Tấm Sóng

Tấm Phẳng

 

Úp Nóc