Báo giá áp dung từ ngày 25/04/2020

Tấm lợp Sóng loại A 1.520mm  x  910mm: 47.500đ

Tấm lợp Sóng 1.800mm  x  910mm: 57.400 đ

Tấm lợp Sóng 3.000mm  x  910mm: 97.500 đ

Tấm Phẳng loại A1520mm  x  1.080mm: 50.200đ

Tấm Phẳng 3000mm  x  1.080mm: 100.000 đ

Úp nóc: 12.900đ

Ngói Màu : 63.000 đ / tấm

Ngói Màu

 

Tấm Sóng

Tấm Phẳng

 

Úp Nóc